مجموعه کاربرگ های فصل ۵ ریاضی چهارم دبستان عدد مخلوط و عدد اعشاری

مجموعه کاربرگ های فصل ۵ ریاضی چهارم دبستان عدد مخلوط و عدد اعشاری
این مجموعه شامل چهار سری کاربرگ درس به درس است. که بر اساس آخرین تغییرات سال ۱۴۰۲ می باشد و دانش آموز در پایان هر درس کاربرگ مربوطه را حل می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.