پژوهشی در خصوص بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه

پژوهشی در خصوص بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه
پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی : بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های شرکت برق منطقه ای فارس ( مطالعه موردی پروژه های خطوط طرح انتقال)

Leave a Reply

Your email address will not be published.