ترجمه مقاله مدل آماری

ترجمه مقاله مدل آماری

ترجمه مقاله
مدل آماری ضریب تکثیر میازاوا در گروه های درآمدی خانوارهای مجزا
Miyazava Multiplier Model in disaggregated Household income Group

 تعداد صفحات انگلیسی: ۱۹ صفحه
تعداد صفحات فارسی : ۲۶ صفحه

چکیده

اهمیت کار میازاوا (۱۹۷۶) در درون یابی مدل ورودی- خروجی خانوارها ، ماتریس های چندگانه متعددی را ایجاد می کند. بررسی کاملی از تعاملات اقتصادی- جمعیتی خاص در ساختار میازاوا و کاربرد آن، در چندین مقاله در آثار هوینگ و همکارانش (۱۹۹۹) یافت می شود. در این بخش، ما بعضی از علائم مورد استفاده در بخش های دیگر این مقاله را کنار می گذاریم، تا با کاربرد آن توسط مدل میازاوا آشنا شویم، از این رو تقریبا تمام مباحث بعدی و کاربرد چارچوب میازاوا همچنان از این علائم استفاده می کند.  مشخصا، معنای آن این می باشد که به تعریف فرمول می پردازیم ( به جای L ، چون میازاوا از L برای اهداف دیگری استفاده می کند که در زیر مشاهده می کنیم).

دانلود متن انگلیسی

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.