بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط

قیمت:۱۸۷۰۰۰ریال

موضوع:

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۲-۱ موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۳

۳-۱ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۴

۵-۱ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۶-۱ محدود زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۵

۷-۱پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۷-۱ تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………… ۵

۲-۷-۱تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………….. ۸

۳-۷-۱ جمع بندی نتایج تحقیقات ………………………………………………………………………………………. ۱۰

۸-۱ تعاریف مربوط به هویت…………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۹-۱ موانع و تنگناهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۲ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲ مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۲-۲ دورکیم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۲ پارسونز ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۳-۲-۲ ماکس وبر …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۴-۲-۲ کنش متقابل نمادی…………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۵-۲-۲ کولی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۶-۲-۲ مید ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۷-۲-۲ گافمن…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۸-۲-۲ نظریه هویت (بورک) ………………………………………………………………………………………………. ۲۷

عنوان صفحه

۳-۲ چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق ………………………………………………………………………….. ۳۰

۴-۲ پرسشهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۵-۲ فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۶-۲ الگوی نظری و تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………. ۳۲

فصل سوم : روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۱-۳ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳ نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۳ تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۳-۳ تعریف نظری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۳ تعریف عملی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….. ۳۸

۴-۳ متغیرهای مستقل و وابسته …………………………………………………………………………………………. ۴۲

۵-۳ شاخص سازی متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………… ۴۳

۱-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۵-۳ شاخص سازی متغیرهای وابسته ……………………………………………………………………………… ۴۵

۶-۳ قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) ………………………………………………………………………. ۴۶

۷-۳ اعتبار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۸-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۹-۳ تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………… ۴۸

۱-۹-۳ تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………… ۴۸

۲-۹-۳ شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۱۰-۳ واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۱۱-۳ تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات …………………………………………………….. ۵۰

۱۲-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….. ۵۰

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق………………………………………………………………………….. ۵۱

۱-۴ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۴ توصیف دستاوردهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۵۲

۱-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس …………………………………………………………… ۵۲

عنوان صفحه

۲-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ……………………………………………….. ۵۳

۳-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی………………………………………………. ۵۳

۴-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر……………………………………………… ۵۴

۵-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر……………………………………………… ۵۴

۶-۲-۴ بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده……………………………………… ۵۵

۷-۲-۴ بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ………………………………………………………………. ۵۷

۸-۲-۴ بررسی میزان تایید دیگران ………………………………………………………………………………………. ۵۸

۹-۲-۴ بررسی میزان درونی کردن ارزشها …………………………………………………………………………… ۵۹

۱۰-۲-۴ بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ……………………………………………………………… ۶۰

۱۱-۲-۴ بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان ………………………………………………… ۶۱

۱۲-۲-۴ بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان …………………………………………………………………. ۶۲

۱۳-۲-۴ بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان …………………………………………………………… ۶۳

۱۴-۲-۴ بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان ……………………………………………………………………. ۶۴

۱۵-۲-۴ بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان …………………………………………………………….. ۶۵

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………….. ۶۶

۱-۵ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۲-۵ آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان ………………… ۶۷

۱-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان …………………… ۶۸

۲-۱-۲-۵آزمون فرضیه ۲/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان……………… ۶۸

۳-۱-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۱ : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان ……………………. ۶۹

۲-۲-۵آزمون فرضیه ۲ : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی»…. ۶۹

۱-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» …………. ۷۰

۲-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» ….. ۷۰

۳-۲-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۲ : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» …………… ۷۱

۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» …………………… ۷۱

۱-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» ……………………….. ۷۱

عنوان صفحه

۲-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۳ : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»…………………. ۷۲

۳-۳-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۳: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»………………………….. ۷۲

۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»…………………………… ۷۳

۱-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۴: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» …………………………….. ۷۳

۲-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ………………………………. ۷۴

۳-۴-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۴ :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ……………………………… ۷۴

۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» ……………… ۷۴

۱-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» ………………….. ۷۵

۲-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۵: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» ……………. ۷۵

۳-۵-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۵ :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» ……………………. ۷۶

۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۶ : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»…….. ۷۶

۱-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۱/۶: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»…………. ۷۷

۲-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۲/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»….. ۷۷

۳-۶-۲-۵ آزمون فرضیه ۳/۶ :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»…………. ۷۸

۳-۵ تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ………………………………………………………………………. ۷۸

۱-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت دینی ………………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی …………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت ملی………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۳-۵ تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی…………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۵ تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………. ۹۲

۱-۶ خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۲-۶ جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

۳-۶ پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

پیوست

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول۱-۳ میزان آلفای کرانباخ ………………………………………………………………………………………….. ۴۷

جدول ۲-۳ میزان دانش آموزان در حال تحصیل در مقطع متوسطه نیشابوربه تفکیک جنس ،

رشته و پایه تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

جدول ۳-۳ توزیع حجم نمونه به تفکیک پایه تحصیلی و جنس………………………………………………… ۴۹

جدول ۴-۳ توزیع حجم نمونه به تفکیک جنس ، پایه و رشته تحصیلی…………………………………….. ۵۰

جدول ۱-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب جنس ………………………………………………………………….. ۵۲

جدول ۲-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی …………………………………………………………. ۵۳

جدول ۳-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی………………………………………………………… ۵۳

جدول ۴-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات پدر……………………………………………………….. ۵۴

جدول ۵-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب تحصیلات مادر………………………………………………………. ۵۵

جدول ۶-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب درآمد ماهیانه خانواده……………………………………………… ۵۶

جدول ۷-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود………………………………………………. ۵۷

جدول ۸-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تایید دیگران بودن………………………………………….. ۵۸

جدول ۹-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب درونی کردن ارزشها ……………………………………………… ۵۹

جدول۱۰-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گروهی…………………………………….. ۶۰

جدول۱۱-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی………………………………………….. ۶۱

جدول۱۲-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی…………………………………………………… ۶۲

جدول۱۳-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی……………………………………………. ۶۳

جدول ۱۴-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی…………………………………………………… ۶۴

جدول۱۵-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میز ان هویت اجتماعی…………………………………………….. ۶۵

جدول ۱-۵ آزمون تفاوت میانگین هویت اجتماعی بر حسب جنس………………………………………….. ۶۷

جدول ۲-۵ آزمون تفاوت میانگین هویت دینی بر حسب جنس …………………………………………….. ۶۸

جدول ۳-۵ آزمون تفاوت میانگین هویت خانوادگی بر حسب جنس……………………………………….. ۶۸

جدول ۴-۵ آزمون تفاوت میانگین هویت ملی بر حسب جنس……………………………………………….. ۶۹

جدول ۵-۵ همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت اجتماعی…………………………………………. ۶۹

جدول ۶-۵ همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت دینی……………………………………………… ۷۰

عنوان صفحه

جدول ۷-۵ همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت خانوادگی………………………………………. ۷۰

جدول ۸-۵ همبستگی پایگاه اقتصادی – اجتماعی با هویت ملی………………………………………………… ۷۱

جدول ۹-۵ همبستگی رضایت فرد از خود با هویت اجتماعی…………………………………………………… ۷۱

جدول ۱۰-۵ همبستگی رضایت فرد از خود با هویت دینی………………………………………………………… ۷۲

جدول ۱۱-۵ همبستگی رضایت فرد از خود با هویت خانوادگی………………………………………………….. ۷۲

جدول ۱۲-۵ همبستگی رضایت فرد از خود با هویت ملی………………………………………………………… ۷۳

جدول ۱۳-۵ همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت اجتماعی…………………………………………… ۷۳

جدول ۱۴-۵ همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت دینی…………………………………………………… ۷۳

جدول ۱۵-۵ همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت خانوادگی…………………………………………. ۷۴

جدول ۱۶-۵ همبستگی مورد تائید دیگران بودن با هویت ملی…………………………………………………. ۷۴

جدول ۱۷-۵ همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت اجتماعی………………………………………………… ۷۵

جدول ۱۸-۵ همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت دینی ……………………………………………………… ۷۵

جدول ۱۹-۵ همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت خانوادگی………………………………………………… ۷۶

جدول ۲۰-۵ همبستگی درونی کردن ارزشها با هویت ملی……………………………………………………….. ۷۶

جدول ۲۱-۵ همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت اجتماعی……………………………………… ۷۷

جدول ۲۲-۵ همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت دینی…………………………………………… ۷۷

جدول ۲۳-۵ همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت خانوادگی……………………………………. ۷۸

جدول ۲۴-۵ همبستگی هماهنگی ارزشهای گروهی با هویت ملی……………………………………………… ۷۸

جدول ۲۵-۵ عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت دینی.. ۷۹

جدول ۲۶-۵ عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت دینی در مرحله سوم……………….. ۷۹

جدول ۲۷-۵ عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم………………………………………………….. ۸۰

جدول ۲۸-۵ عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی

هویت خانوادگی ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

جدول ۲۹-۵ عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت خانوادگی در مرحله سوم……….. ۸۱

جدول ۳۰-۵ عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………. ۸۲

جدول ۳۱-۵ عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی هویت ملی…. ۸۳

عنوان صفحه

جدول ۳۲-۵ عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت ملی در مرحله جدول سوم………. ۸۳

جدول ۳۳-۵ عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله سوم…………………………………………………. ۸۴

جدول ۳۴-۵ عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش مرحله به مرحله برای پیش بینی

هویت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

جدول ۳۵-۵ عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی هویت اجنماعی در مرحله چهارم……….. ۸۵

جدول ۳۶-۵ عناصر متغیرهای خارج از معادله در مرحله چهارم………………………………………………. ۸۶

جدول ۳۷-۵ محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت دینی………………………………… ۸۸

جدول ۳۸-۵ محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت خانوادگی………………………….. ۸۹

جدول ۳۹-۵ محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت ملی………………………………… ۹۰

جدول ۴۰-۵ محاسبه اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل موثر بر هویت اجتماعی………………………….. ۹۱

فهرست اشکال

شکل ۱-۲ مدل نظام کنترل فرایند هویت …………………………………………………………………………………… ۲۸

شکل ۲-۲ الگوی نظری و تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………………………… ۳۳

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۲ رابطه چهار خرده نظام پارسونز (مدل سیبرنیتیک ) ………………………………………………… ۲۰

نمودار ۱-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان رضایت از خود………………………………………………… ۵۷

نمودار ۲-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب مورد تائید دیگران بودن……………………………………………… ۵۸

نمودار ۳-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب درونی کردن ارزشها………………………………………………… ۵۹

نمودار ۴-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب هماهنگی ارزشهای گووهی……………………………………….. ۶۰

نمودار ۵-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی………………………………………… ۶۱

نمودار ۶-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت دینی……………………………………………………… ۶۲

نمودار ۷-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت خانوادگی………………………………………………. ۶۳

نمودار ۸-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت ملی……………………………………………………… ۶۴

نمودار ۹-۴ توزیع دانش آموزان بر حسب میزان هویت اجتماعی………………………………………………… ۶۵

نمودار۱-۵ تحلیل مسیر هویت……………………………………………………………………………………………… ۸۷
 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.