بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانش آموزان

بررسی-تاثیر-آموزش-مهارت-های-زندگی-بر-عزت-نفس-سازگاری-اجتماعی-پیشرفت-تحصیلی-و-اضطراب-دانش-آموزانپایان نامه و پروژه تحقیقی رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان است. فرضیات پژوهش عبارتند از: ۱- گذراندن درس مهارت های زندگی، عزت نفس …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.