سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری

دانلود سوالات استخدامی کارشناس امور اداری

سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری

سوالات تامین اجتماعی روش تحقیق ۱۵۰ سوال با پاسخنامه
سوالات تامین اجتماعی حقوق اداری ۱۰۰ سوال با پاسخنامه
سوالات تامین اجتماعی اصول مدیریت ۱۲۰ سوال با پاسخنامه
سوالات تامین اجتماعی آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱۰۰ سوال با پاسخنامه
سوالات تامین اجتماعی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی  ۲۵۰ سوال با پاسخنامه
سوالات امین اجتماعی  قوانین کار  ۲۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور اداری
۲۷۷ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی با  پاسخنامه
۲۰۵ سوال استخدامی زبان انگلیسی با  پاسخنامه
۴۰۰ سوال استخدامی ریاضی و امار مقدماتی با پاسخنامه
۵۰۰ سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای ICDL هفت گانه )
۷۵۰ سوال استخدامی معارف اسلامی با پاسخنامه
۳۳۰ سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی با پاسخنامه
۳۴۰ سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی  با پاسخنامه
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.