مبانی نظری طراحی

مبانی نظری طراحینظری به مبانی طراحی
تعداد صفحات: ۲۳
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

مبانی نظری طراحی

منظور از مبانی نظری طراحی، مفاهیم و اصولی است که حاکم بر خطوط اصلی طرح و سازنده ایده های آن می باشد، این مفاهیم و اصول به همراه ضوابط فیزیکی طرح، نهایتا ” تعیین کننده کالبد اثر هنری می گردد.

در هر اثر هنری منطقا ” دو سیمای قابل تفکیک وجود دارد:

فهرست مطالب:
مبانی نظری طراحی
بررسی فضا در معماری
هماهنگی فرم و عملکرد
نور و حرکت
ریتم موسیقی فضا
کل و جزء
 خصوصی عمومی
ایستایی و پویایی فضا
کمپوزیسیون
 مقیاس و تناسبات
محصور کردن فضا
فضاهای متباین
رنگ
نقاط عطف
نتیجه گیری
فهرست منابع

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.