جوشکاری

جوشکاریعملیات سطحی عبارت است از رسوب دهی یک ماده پر کننده روی سطح قطعه کار جهت به دست آوردن خواص یا ابعاد مورد نظر که به طور معمول به منظور افزایش عمر کاری قطعه یا جایگزینی فلزی به کار می‌رود که فرسوده یا خورده شده است.. محصول مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۹۵صفحه استدانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.