جریان پایای دو بعدی سیال غیر نیوتونی بین دو صفحه موازی با فرترن

جریان-پایای-دو-بعدی-سیال-غیر-نیوتونی-بین-دو-صفحه-موازی-با-فرترنهدف در این پروژه به دنبال تحلیل و بررسی میدان سرعت و فشار و بدست آوردن طول ورودی در بین دو صفحه موازی به روش سیمپل می¬باشد. سیال مورد مطالعه غیرنیوتونی بوده و با استفاده از روش حجم کنترل مسئله گسسته سازی می¬شود. جهت حل میدان سرعت و فشار از الگوریتم سیمپل استفاده شده است. دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.