صورت وضعیت کیفی و عملکرد های مالی

صورت وضعیت کیفی و عملکرد های مالی

عنوان ترجمه شده :

صورت وضعیت کیفی و عملکرد های مالی
Mission-Statement-quality-and-finiancial-performance

تعداد صفحات ترجمه شده :۱۶صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :۹ صفحه pdf
دانلود متن انگلیسی

چکیده

به نظر می رسد که صورت وضعیت در موفقیت کسب و کار بسیار مهم می باشد. این مقاله به بررسی ارتباط بین صورت وضعیت کیفی (بر مبنای شرایط سهامداران، بخش ها، و تامین اهداف) و عملکرد های مالی می پردازد. یافته های ما نشان می دهد که عوامل در صورت وضعیت ها شرکت در ارتباط با عملکرد شرکت نمی باشد. صورت وضعیت ها شامل اصطلاحاتی می باشند که بسیاری از افرادی آن را به عنوان قواعد اساسی کسب و کار به شمار می آورند که دارای ارتباط مثبتی با عملکرد های مالی می باشند: که در ارتباط با کارکنان بوده، و مسئول جوامعی می باشد که شما در آن به کسب و کار می پردازید، که تاکیدی و ارتباطی با نظام ارزش های شما دارد.

کلمات کلیدی : فعالیت ها، صورت وضعیت ها، عملکرد های مالی، محتوای صورت وضعیت

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.