کنترل حرکتی بازو بااستفاده از سیگنال الکتریکی مغزمبتنی برکنترل کننده ال کیو آر بهینه شده بایادگیری عمق

کنترل حرکتی بازو بااستفاده ازسیگنال الکتریکی مغزمبتنی برکنترل کننده LQR بهینه شده بایادگیری عمق کنترل حرکتی بازو بااستفاده ازسیگنال الکتریکی مغزمبتنی برکنترل کننده LQR بهینه شده بایادگیری عمقکنترل رفتارهای حرکتی بازو با استفاده از سیگنال های الکتریکی مغز مبتنی بر کنترل کننده LQR بهینه شده با یادگیری عمیق

Continue Reading