دانلود بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان نسبت به طرح لباس متحدالشکل

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان نسبت به طرح لباس متحدالشکلقیمت:۱۰۰۰۰۰ریال موضوع: بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان نسبت به طرح لباس متحدالشکل      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)   فهرست مطالب : فصل اول مقدمه ………………………………… ۱ بیان مسئله ……………………………. ۳ اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش ………………. ۵ اهداف پژوهش …………………………… ۸ فرضیه های پژوهش ……………………….. ۹ نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن ۱۰ متغیرهای تعدیل کننده ………………….. ۱۱ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه ……. ۱۲ فصل دوم ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق) پیشینه نظری مقدمه ……………………………….. ۱۸ فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی ……… ۱۹ پوشش اولیه ادم و حوا ………………….. ۲۸ کلاهی که… Read More

Continue Reading

دانلود پروژه بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحاناتقیمت:۱۰۰۰۰۰ریال موضوع: بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست: فصل اول : ادبیات پژوهش مقدمه …………………………….. ۱ بیان مسئله ………………………… ۴ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………… ۶ اهداف پژوهش ……………………….. ۸ فرضیه‌های پژوهش …………………….. ۸ تعریف متغیرها ……………………… ۹ فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنه تحقیق مقدمه …………………………….. ۱۱ اضطراب ……………………………. ۱۱ علائم اضطراب ……………………….. ۱۹ بیماری‌های که در اثر اضطراب ایجاد می شوند. ۲۰ رویکردهای نظری به اضطراب ……………. ۲۴ اضطراب امتحان ……………………… ۳۲ پیشینه تحقیقات …………………….. ۳۹ فصل سوم : روش… Read More

Continue Reading

دانلود پروژه پایانی تجارت زنان

پروژه پایانی تجارت زنانقیمت:۱۵۰۰۰۰ریال موضوع: پروژه پایانی تجارت زنان      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)     مقدمه از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند. استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام  حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن… Read More

Continue Reading

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنانقیمت:۲۰۹۰۰۰ریال موضوع: بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست مطالب: فصل اول ۱-۱ مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵- فرضیه‌های پژوهش ۱-۶- متغیرها و تعاریف آنها ۱-۶-۱ تعاریف نظری متغیرها ۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها ۱-۷- تعاریف اصطلاحات فصل دوم ۲-۱ شخصیت ۲-۲ تعاریف شخصیت ۲-۳ حوزه‌های شخصیت ۲-۳-۱ ساختار ۲-۳-۲ فرآیند ۲-۳-۳ رشد و نمو ۲-۳-۴ آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار ۲-۴ مضامین عمده در نظریه شخصیت ۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خویشتن ۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار ۲-۴-۳ رابطه بین شناخت،… Read More

Continue Reading

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطقیمت:۱۸۷۰۰۰ریال موضوع: بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسط      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول : طرح تحقیق ۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳ ۲-۱ موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۳ ۳-۱ بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………… ۴ ۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۴ ۵-۱ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۵ ۶-۱ محدود زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۵ ۷-۱پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. ۵ ۱-۷-۱ تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………… ۵ ۲-۷-۱تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………….. ۸ ۳-۷-۱ جمع بندی نتایج تحقیقات ………………………………………………………………………………………. ۱۰ ۸-۱ تعاریف مربوط به هویت…………………………………………………………………………………………….. ۱۱ ۹-۱ موانع و تنگناهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۱۴ فصل دوم : مبانی… Read More

Continue Reading

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموزقیمت:۱۰۰۰۰۰ریال موضوع: بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست مطالب :   فصل اول : طرح تحقیق …………………………….. ۱ مقدمه ……………………………… ۱ بیان مسئله ……………………………. ۶ اهداف تحقیق …………………………… ۷ اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………. ۸ فرضیه های تحقیق ……………………….. ۹ تعاریف ………………………………. ۱۰ روش تحقیق ……………………………. ۱۲ روش جمع آوری اطلاعات …………………… ۱۳ فصل دوم : ادبیات تحقیق ادبیات تحقیق …………………………. ۱۴ کارکردهای خانواده……………………… ۱۴ انواع خانواده از بعد تربیتی…………….. ۱۷ روابط و نظام ارزشی خانواده …………….. ۱۹ تاریخچه کودکان استثنائی ……………….. ۲۰ خصوصیات دانش آموزان دیر آموز……………. ۲۱… Read More

Continue Reading

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان نسبت به طرح لباس متحدالشکل

بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان نسبت به طرح لباس متحدالشکلقیمت:۱۰۰۰۰۰ریال موضوع: بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان نسبت به طرح لباس متحدالشکل      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)   فهرست مطالب : فصل اول مقدمه ………………………………… ۱ بیان مسئله ……………………………. ۳ اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش ………………. ۵ اهداف پژوهش …………………………… ۸ فرضیه های پژوهش ……………………….. ۹ نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن ۱۰ متغیرهای تعدیل کننده ………………….. ۱۱ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه ……. ۱۲ فصل دوم ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق) پیشینه نظری مقدمه ……………………………….. ۱۸ فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی ……… ۱۹ پوشش اولیه ادم و حوا ………………….. ۲۸ کلاهی که… Read More

Continue Reading

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی

بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازیقیمت:۱۰۰۰۰۰ریال موضوع: بررسی عوامل مختلف در رابطه با کاهش انگیزه پرسنل شرکت رینگ سازی      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) پیشگفتار فصل اول – مقدمه پژوهش بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق: فرضیات پژوهش اهداف تحقیق متغیرهای تحقیق تعریف اصطلاحات تعریف فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته ب: اتسنتاج کلی در ارتباط با مسئله پژوهشی پ: خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی اصطلاحات و مفاهیم مفهوم انگیزش ماهیت انگیزش: اهمیت انگیزش «ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار» عدم تامین انتظارات کاری مدیریت از سوی زیردستان سبک نامناسب رهبری… Read More

Continue Reading

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحاناتقیمت:۱۰۰۰۰۰ریال موضوع: بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان قبل از امتحانات و در ایام امتحانات      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) فهرست: فصل اول : ادبیات پژوهش مقدمه …………………………….. ۱ بیان مسئله ………………………… ۴ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………… ۶ اهداف پژوهش ……………………….. ۸ فرضیه‌های پژوهش …………………….. ۸ تعریف متغیرها ……………………… ۹ فصل دوم : پایه‌های نظری و پیشنه تحقیق مقدمه …………………………….. ۱۱ اضطراب ……………………………. ۱۱ علائم اضطراب ……………………….. ۱۹ بیماری‌های که در اثر اضطراب ایجاد می شوند. ۲۰ رویکردهای نظری به اضطراب ……………. ۲۴ اضطراب امتحان ……………………… ۳۲ پیشینه تحقیقات …………………….. ۳۹ فصل سوم : روش… Read More

Continue Reading

پروژه پایانی تجارت زنان

پروژه پایانی تجارت زنانقیمت:۱۵۰۰۰۰ریال موضوع: پروژه پایانی تجارت زنان      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)     مقدمه از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند. استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام  حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن… Read More

Continue Reading

هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر

هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسرقیمت:۱۵۹۰۰۰ریال موضوع: هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان  دختر و پسر      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)   مقدمه: بدون شک نیروی انسانی از مهم ترین سرمایه‌های  جوامع است. سرمایه ای که امکان بهربرداری از منابع انرژی را فراهم می‌سازد و وجود کار آمدش رفاه و امنیت جامعه را تامین می‌کند. اهمیت نیروی انسانی تا جایی است که منابع مادی همواره یک پله پایین تر از آن قرار می‌گیرد این مساله باعث توجه بیش از بیش جوامع بشری به نیروی انسانی گردیده  و برنامه ریزی‌های گسترده ای در جهت حفظ و تربیت آن انجام گرفته… Read More

Continue Reading

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزانقیمت:۱۰۵۰۰۰ریال موضوع: بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است. بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود… Read More

Continue Reading

تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگیقیمت:۲۰۰۰۰۰ریال موضوع: تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی فهرست مطالب ردیف عنوان صفحه ۱ مقدمه ۱۰ ۲ فصل اول ۱۱ ۳ تعریف لغوی آموزش وپرورش ۱۲ ۴ تاریخچه آموزش وپرورش درایران ۱۷-۱۳ ۵ اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان ۱۸ ۷ اهداف آموزش وپرورش پیش ازدبستان ۲۰-۱۸ ۸ استراتژی های آموزشی ۲۰ ۹ برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان ۲۱-۲۰ ۱۰ آموزش پیش دبستانی (۱) ۲۲-۲۱ ۱۱ برنامه های آموزشی ۲۲ ۱۱ برنامه ریزی ومدیریت آموزشی ۲۴-۲۲ ۱۲ آیا دوره پیش دبستانی لازم است ۲۴ ۱۳ فصل دوم ۲۵… Read More

Continue Reading

خرید و دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ۱۳۸۶

خرید و دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ۱۳۸۶ قیمت:۱۱۰۰۰۰ریال   موضوع: خرید و دانلود پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ۱۳۸۶      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارمندان اداره بهزیستی شهر نیشابور انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره بهزیستی شهر نیشابور با حجم ۳۶ نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد ۳۱ نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و… Read More

Continue Reading

پایان نامه بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی مدیران و تاثیر آنان از دیدگاه ذینفعان در ناحیه ۵ مشهد

پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنانقیمت:۱۵۰۰۰۰ریال   موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) هم اکنون بیش از نیم قرن از زمانی که پیتردراکر برای توصیف گروه جدیدی از کارکنان که سرمایه زمین و یا نیروی کار دیگر ابزار اصلی تولیدشان تلقی نمی‌گردد بلکه توجه شان بر استفاده موثر از دانایی معطوف می‌شد و منجر به ابداع واژه کارکنان دانایی شد نمی‌گذرد و امروزه کارکنان دانایی یا بهتر بگویئم دانشگران حرفه ای درصد بزرگ و رو به رشدی از کارکنان بزرگترین و موفق ترین سازمان‌های… Read More

Continue Reading

خرید و دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدر

خرید و دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرقیمت:۱۳۰۰۰۰ریال   موضوع: خرید و دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدر      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) دنیایی را تصور کنید که در آن «ارتباط«وجود ندارد؛ در این دنیا انسان،تنها و انفرادی زندگی می کند و هرگز مشارکتی در تجربه اندوزی و علم ورزی ندارد! هرگز نمی تواند برای فائق آمدن بر مشکلات و محدودیتهای شخصی،از اتحاد و یکپارچگی برخوردار شود! هرگز سهمی در اختراعات نداشته و از شانس و فرصت زیادی بهره مند نخواهد شد! در چنین جهانی انسان نمی تواند از دیگران تاثیر بپذیرد و به… Read More

Continue Reading

خرید و دانلود پایان نامه آثار سید رضی

خرید و دانلود پایان نامه آثار سید رضی قیمت:۱۵۰۰۰۰ریال موضوع: خرید و دانلود پایان نامه آثار سید رضی       فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)  هرچند که شعراصیل با  بال وهم و خیال به پرواز درمی آید ولی ابزار توانمندی است که با قدرت سحرآمیزش عقلها را می شکافد و کارگر می افتد.« فقیه شاعر» یا«  شاعر فقیه» نیز در کنار استدلالهای عقلی و فقهی، سخنان رسا و شیوا را به خدمت گرفته و برای بیان مقاصد و تحقق اهداف از سلاح کارآمد شعر بهره ها جسته است. شاعری که نام و آوازه اش مدیون  ذوق نثری اوست، همان ذوق وعلاقه ای که وی را وادار کرد تا خود را… Read More

Continue Reading

دانلود فایل پایان نامه EFQMموردبررسی در شرکت ایرالکو

خرید و دانلود فایل پایان نامه EFQMموردبررسی در شرکت ایرالکو قیمت:۱۳۰۰۰۰ریال موضوع: دانلود فایل پایان نامه EFQMموردبررسی در شرکت ایرالکو      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، به منظور گسستن زنجیر وابستگی و گام نهادن در خطوط کلی استقلال و خود کفائی صنعتی اقدامات موثر در جهت کاهش مصرف مصنوعات وارداتی و افزایش توان تولیدی به عمل آمده است . در این رابطه می توان به یکی از با ارزش و در حال تکوین یعنی صنعت آلومینیوم که نقش مهم و موثری از نظر اقتصادی و صنعتی ایفا می کند اشاره نمود . ارزش و مقام آلومینیوم و آلیاژهای آن از نظر مقدار… Read More

Continue Reading

دانلود فایل پایان نامه شرکت ماژین صنعت

خرید و دانلود فایل پایان نامه شرکت ماژین صنعت قیمت:۱۱۰۰۰۰ریال موضوع:  دانلود فایل پایان نامه شرکت ماژین صنعت      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) مدیریت سازمان عمومی و خصوصی درچند  دهه گذشته دگرگونیهای ژرفی را تجربه نموده است ضروریست مدیران به دقت با آنها روبرو شوند تا دریابند که راز موفقیت کشورهای صنعتی به امور توسعه و اقتصاد و بتوانند با آگاهی به ذوق واستعداد خویش این یافته ها را با نیازهای سازمان های خود و فرهنگ بومی ایران اسلامی بسنجد و راههای نوینی را برای بهتر اداره کردن سازمانهای کشورمان انتخاب وتجربه نمایند. اداره بهتر سازمانها ونقش آن در توسعه اقتصادی وفرهنگی ودست یابی به هدفهای والا اهمیت… Read More

Continue Reading

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کرج بر روند مهاجرت

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کرج بر روند مهاجرتقیمت:۱۵۰۰۰۰ریال موضوع: دانلود پایان نامه بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کرج بر روند مهاجرت      فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعاریف عملیاتی، محدوده تحقیق ومحدودیت های  تحقیق از موارد قابل ذکری است که در این فصل گرد آمده است. ۱-۲ مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن: روستا نخستین سکونت گاه بشری وبستر فعالیت های کشاورزی بوده است. به مرور زمان و با گسترش شهرها ساکنان روستاها بدلیل امکانات و زمینه های مناسب اشتغالی که در شهرها وجود داشت به سمت شهرها کشیده شدند. مهاجرت به شهرها درآفریقا، آسیا وآمریکای… Read More

Continue Reading