دانلود آهنگ L’étoile از سلن دیون با ترجمه فارسی

جهت دانلود آهنگ L’étoile کلیک کنید: دانلود آهنگ L’étoile از سلن دیون L’étoile ستاره Un soir sur le bord du chemin شبی در حاشیه جاده Il y avait une étoile ستاره ای پیدا کردم Je l’ai ramassée آن را برداشتم و در دست گرفتم Elle m’a souri au creux des mains در کف دستم لبخند زد Comme si c’était normal مثل اینکه طبیعی بود Je crois qu’elle m’attendait من فکر میکنم او منتظر من بود Je l’ai prise avec moi آن را همراه خود بردم J’entends souvent sa voix حالا اغلب صدایش را میشنوم Tant que je peux je t’éclaire تا جایی که می توانم به تو روشنایی می بخشم… Read More

Continue Reading