تحقیق در مورد سقراط، افلاطون و ارسطو

تحقیق در مورد سقراط ، افلاطون و ارسطو تحقیق در مورد سقراط ، افلاطون و ارسطو؛ گفته اند سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد یعنی ادعای معرفت را کوچک کرده جویندگان را متنبه ساخت که از آسمان فرود آیند یعنی بلند پروازی را رها نموده به خود باید فرو رفت و تکلیف زندگانی را باید فهمید و نیز گفته اند شیوه سقراط دست انداختن و استهزاء بود . اگردر

Continue Reading

تحقیق در مورد سقراط ، افلاطون و ارسطو

تحقیق در مورد سقراط ، افلاطون و ارسطو تحقیق در مورد سقراط ، افلاطون و ارسطو؛ گفته اند سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد یعنی ادعای معرفت را کوچک کرده جویندگان را متنبه ساخت که از آسمان فرود آیند یعنی بلند پروازی را رها نموده به خود باید فرو رفت و تکلیف زندگانی را باید فهمید و نیز گفته اند شیوه سقراط دست انداختن و استهزاء بود . اگردر

Continue Reading