پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی

پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی پرسشنامه ارزشیابی کارآموزی تعداد سوالات: ۲۷فرمت فایل : ورد هدف: ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری سرپرستاران از ابعاد مختلف (اختصاصی، عمومی، وقت شناسی)روایی و پایاییروایی صوری و محتوای ابزار از طریق تأیید گروه متخصصین کسب گردید. پایایی ابزار طراحی شده از روش های پایایی درونی و پایایی ارزیابی کنندگان با ۸۰ ≤r تایید گردید.

Continue Reading

پرسشنامه مسیر ترقی

پرسشنامه مسیر ترقی پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی دلانگ تعداد سوالات: ۴۴فرمت فایل : ورد هدف : تشخیص قرارگیری فرد در لنگر گاه های مسیر ترقی (شایستگی فنی، خدمت، استقلال کاری، تعیین هویت، تنوع، صلاحیت مدیریتی، امنیت، خلاقیت)

Continue Reading

سوالات پیام نور سوالات متون فقه ۲

سوالات پیام نور سوالات متون فقه ۲ نمونه سوالات متون فقه ۲ سوالات پیام نور کد درس : ۱۲۲۰۲۸۹_۱۲۳۰ نمونه سوال متون فقه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی نمونه سوال متون فقه ۲ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستینمونه سوال متون فقه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستینمونه سوال متون فقه ۲ نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستینمونه سوال متون فقه ۲ نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستینمونه سوال متون فقه ۲ نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستینمونه سوال متون فقه ۲ نیمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستینمونه سوال متون فقه ۲ نیمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستینمونه سوال متون فقه ۲ نیمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب… Read More

Continue Reading

سوالات پیام نور درس حقوق ثبت با جواب

سوالات پیام نور درس حقوق ثبت با جواب دانلود نمونه سوالات درس حقوق ثبت با جواب سوالات پیام نور کد درس : ۱۲۲۳۰۵۱_۱۴۳۹ نمونه سوال حقوق ثبت نیمسال اول ۹۱-۹۲ با جواب تستینمونه سوال حقوق ثبت نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستینمونه سوا ل حقوق ثبت نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستینمونه سوال حقوق ثبت نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستینمونه سوال حقوق ثبت نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستینمونه سوال حقوق ثبت نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستینمونه سوال حقوق ثبت نیمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستینمونه سوال حقوق ثبت نیمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستینمونه سوال حقوق ثبت نیمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستینمونه سوال حقوق ثبت نیمسال… Read More

Continue Reading

سوالات پیام نور زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

سوالات پیام نور زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نمونه سوالات زبان تخصصی اقتصاد و مدیریتسوالات پیام نور کد درس : ۱۲۱۲۱۷۴_۶۸۵ نمونه سوال امتحانی زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲ با جواب تستی نمونه سوال امتحانی زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال تابستان ۹۱ نمونه سوال امتحانی زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستینمونه سوال امتحانی زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستینمونه سوال امتحانی زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستینمونه سوال امتحانی زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستینمونه سوال امتحانی زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت نیمسال دوم ۸۹-۸۸ با… Read More

Continue Reading