پرسشنامه انحراف از عملکرد بودجه، شامل ۷ صفحه


پرسشنامه انحراف از عملکرد بودجه، شامل ۷ صفحه
پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت مالی : بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های شرکت برق منطقه ای فارس ( مطالعه موردی پروژه های خطوط طرح انتقال))

Leave a Reply

Your email address will not be published.