اندازه گیری گرمای مبادله شده در یک آزمایش

اندازه گیری گرمای مبادله شده در یک آزمایش
گزارش کار ازمایشگاه شیمی فیزیک یک .نام ازمایش:تندازه گیری گرمای مبادله شده در یک واکنش شیمیایی.داده ها در نتایح بدست امده واقعی میباشند که در ازمایشگاه مورد اندازه گیری قرار گرفته اند

Leave a Reply

Your email address will not be published.