کنترل حرکتی بازو بااستفاده ازسیگنال الکتریکی مغزمبتنی برکنترل کننده LQR بهینه شده بایادگیری عمق

کنترل حرکتی بازو بااستفاده ازسیگنال الکتریکی مغزمبتنی برکنترل کننده LQR بهینه شده بایادگیری عمق
کنترل رفتارهای حرکتی بازو با استفاده از سیگنال های الکتریکی مغز مبتنی بر کنترل کننده LQR بهینه شده با یادگیری عمیق

Leave a Reply

Your email address will not be published.