پروژه پایانی فلزات سنگین

قیمت:۱۰۰۰۰۰ریال

موضوع:

پروژه پایانی فلزات سنگین

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

۱-۱- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۲- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق………………………………………………………………………….۲

۱-۲-۱- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲-۲- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲-۳- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..۲

۱-۳- روش تحقیق و پژوهش…………………………………………………………………………………………..۳

فصل دوم : کلیات تحقیق

۲-۱- فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………………..۴

۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگین………………………………………………………………………………………..۵

۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب …………………………………………………………………………………۶

۲-۲-۱- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان……………………………۶

۲-۲-۲- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان……………………………………………………۸

۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن…………………………………………………………………………………..۹

۲-۳-۱- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان……………..۹

۲-۳-۲-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان……………………………………………………۱۱

۲-۳-۳- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف۲۳

فصل سوم : مواد و روش کار

۳-۱- مواد و لوازم مورد نیاز………………………………………………………………………………………….۲۵

۳-۲- روش کار…………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………………………۲۸

۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………….۲۹

۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله……………………………………………………..۳۱

۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات………………………………………………..۳۲

۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات……………………………………………………………………………..۳۳

فصل چهارم : نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………….۳۵

فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…………………………………………………………………………………….۴۳

منابع :………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..۵۵

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول ۴-۱ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های خوراک (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)

۳۵

جدول ۴-۲ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراک تولید شده در کارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)

۳۵

جدول ۴-۳ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های ماهی (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)

۳۶

جدول ۴-۴ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراک کارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر کیلوگرم)

۳۷

جدول ۴-۵ میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در کل نمونه‌های آب مزارع مورد نمونه‌برداری ( بر حسب میکروگرم بر لیتر)

۳۸

جدول ۴-۶ -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین کننده مزارع مختلف( بر حسب میکروگرم بر لیتر

۳۹

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۴-۱ میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف

۴۰

نمودار ۴-۲ میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف

۴۰

نمودار ۴-۳ میزان آهن موجود در خوراک کارخانجات مختلف

۴۱

نمودار ۴-۴ میزان سرب موجود در خوراک کارخانجات مختلف

۴۱

نمودار ۴-۵ میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف

۴۲

نمودار ۴-۶ میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراک کارخانجات مختلف

۴۲

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل ۳-۱ قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی (سیستم تک پرتویی)……………………………….. ۳۰

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.