پروژه آشنایی با پست ۶۳ کیلو ولت

پروژه-آشنایی-با-پست-63-کیلو-ولتگزارش فنی- تخصصی پایانی طرح رشد و ارتقاء آشنایی کلی الکتریکی با پست ۶۳ کیلو ولتی کمال آباد کرج، خلاصه گزارش: در این گزارش سعی شده است که با رعایت اختصار گوشه ای از قسمت عظیم و گسترش انتقال الکتریکی تشریح شود. در مقدمه این گزارش آشنایی با مشخصات کلی الکتریکی پست ۶۳ کیلو ولتی کمال آباد کرج آمده است…دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.