پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳-۲۲ هیأت عمومی

پرونده-وحدت-رویه-ردیف-83-22-هیأت-عمومیاحتراماً براساس گزارش مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۴ قانون تجارت.دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.