نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

قیمت:۱۷۲۰۰۰ریال

موضوع:

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:۱۷۲

موضوع:

نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

مدیریت بازرگانی

فهرست مطالب:

مقدمه: ۱

فصل اول: طرح تحقیق………………………………………………………………………………………. ۲

عنوان کامل پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

هدف پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

اهمیت مسئله (نظری علمی):……………………………………………………………………………………………………………… ۳

سوال ها یا فرضیه های پژوهش: ۳

تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی: ۴

مشخص کردن نقش متغیرها………………………………………………………………………………………………………………. ۴

طرح پژوهش: ۴

جامعه و گروه نمونه مورد بررسی: ۴

روش نمونه برداری: ۵

ابزار گرد آوری داده ها: ۵

روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۵

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………….. ۶

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک……………………………………………………………………………… ۸

۳- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف.. ۸

تاریخچه کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. ۱۱

۱- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده………………………. ۱۲

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل. ۱۳

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. ۱۵

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد ۱۷

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی……………………………………………………………………… ۱۸

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت…………………………………………………………………………………………………. ۲۰

مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده………………………………………………………………… ۲۲

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی……………………………………………………. ۲۳

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی. ۲۴

وضعیت کلی کشاورزی در کشور………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

موقعیت جغرافیایی ایران…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟ ۲۸

سیاست های کشاورزی دولت……………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

نگاهی به استان خراسان. ۳۳

خاک شناسی. ۳۵

خاک چیست………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

شناسایی خاک در ایران………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

پروفیل خاک.. ۳۹

بافت خاک.. ۴۰

ساختمان خاک.. ۴۰

اجزای معدنی خاک……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

هوموس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

ذرات فعال خاک (هوموس و رس) ۴۲

انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها………………………………………………………………………………………. ۴۳

زمین های آهک دار…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

زمین های بدون آهک…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)……………………………………………………………………………………….. ۴۴

اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا………………………………………………………………………………….. ۴۶

مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک…………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

وضعیت آب در خاک…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

تعریف آبیاری. ۵۲

روش های مختلف آبیاری……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: ۵۳

آبیاری بارانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

انواع سیستم های آبیاری بارانی…………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

آبیاری قطره ای……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

آبیاری زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

آبخیزداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

منابع آبهای زیرزمینی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

چاه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

حشره شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

رابطه انسان با حشرات………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):………………………. ۶۵

ارتباط مضر بین انسان و حشرات:………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

روش های مبارزه با آفات نباتی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

مبارزه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

مبارزه زراعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

مبارزه بیولوژیکی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

مبارزه روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

مبارزه ژنتیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

مبارزه شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰

مبارزه تلفیقی. ۷۰

حشره کش ها یا سموم……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است ……………………………………………………………………. ۷۱

انواع سموم حشره کش……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :……………………………………………………………………………. ۷۲

حشره کش های معدنی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

حشره کش های آلی گیاهی :…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

حشره کش های آلی کلره: …………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

سموم فسفره آلی: …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

سموم گوگردی آلی: ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

سموم از نظر نحوه اثر ۷۳

سموم داخلی یا گوارشی ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

سوم تماسی یا خارجی: ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

سموم نفوذی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

سموم جذبی (سیستمیک) …………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

سموم تنفسی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

سموم تدخینی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

چغندر قند……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

پنبه. ۷۵

آفات جالیز……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

آفات مهم گیاهان زراعی……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

آفات مهم غلات…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

آفات درختان میوه ۷۶

آفات مهم درختان پسته……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

آفات انار ۷۸

مبارزه با علف هرز………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

مبارزه با موش ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

اصلاح نباتات………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

اثرات اصلاح نبات در کشاورزی………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

منابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

اهمیت و نقش منابع طبیعی………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

تعریف جنگل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

تعریف جنگل داری………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

از نقطه نظر اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

از نقطه نظر کشاورزی …………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

از نقطه نظر بهداشتی …………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند…………………………………………………………………………….. ۹۲

نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:…………………………………………………………………………….. ۹۳

مرتع. ۹۵

بیابان. ۹۷

بیابان زائی و مبارزه با آن…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

مشاغل مربوط: ۱۰۱

تعریف مکانیزاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

فوائد ماشینی کردن کشاورزی. ۱۰۶

آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران. ۱۰۷

انواع اتصالات در ادوات کشاورزی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

تراکتور و تکامل آن. ۱۱۱

طبقه بندی تراکتورها ۱۱۲

هدف های خاک ورزی عبارتند از : ۱۱۳

روش های خاک ورزی. ۱۱۴

گاو آهن. ۱۱۶

انواع گاوآهن و موارد استفاده آن………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

گاو آهن برگردان دار:…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

ادوات خاک ورزی ثانویه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

کولتیواتورها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

دیسک ها (هرس بشقابی) ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

دیسک ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

دیسک یک راهه:………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

دیسک دو زانویی:……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

دیسک یک زانویی (افست): ……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

انواع تسطیح کن………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

غلتک ها یا خرد کننده ها: ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

کاشت محصولات.. ۱۲۶

بذر افشانی: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

بذر کاری: ۱۲۷

بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

کپه کاری:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

ماشین آلات کاشت.. ۱۲۷

ردیف کارها: ۱۲۷

ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. ۱۲۸

ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: ۱۲۸

ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:……………………………………………………………………………………… ۱۲۹

اندازه ردیف کارها: ۱۲۹

خطی کارها:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

انواع خطی کارهای غلات.. ۱۳۱

بذر پاش ها ۱۳۲

کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) ۱۳۳

نشاء کار:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

سیب زمینی کارها: ۱۳۳

ادوات داشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴

سمپاش ها: ۱۳۷

اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

مخزن: ۱۳۷

به هم زن:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

صافی: ۱۳۸

بوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

نازل یا افشانک: ۱۳۸

ماشین های برداشت.. ۱۳۹

دروگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

ماشین های برداشت غلات…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱

ماشین های برداشت سیب زمینی……………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

ماشین برداشت چغندرقند………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………. ۱۴۶

مقدمه: ۱۴۷

روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

مصاحبه با مزرعه داران:………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

مزایا و معایب مکانیزه کردن مراحل کشاورزی:………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

توجیه اقتصادی مکانیزاسیون: ۱۴۹

مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

توسعه کشاورزی چه مزایایی دارد؟…………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

جامعه آماری: ۱۵۰

منابع اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵۲

ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون. ۱۵۳

بررسی فرضیه ها:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹

فرضیه۲: ۱۶۰

فرضیه ۳:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰

فرضیه ۴: ۱۶۱

تحلیل یافته های مصاحبه ای:…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………… ۱۶۵

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه……………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۴:……………………………………………………………………………………….. ۱۶۶

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۶۷

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۴:……………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

پیشنهادات: ۱۶۸

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۶۸

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲:……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳:……………………………………………………………………………………………………… ۱۶۹

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۷۰

سایر پیشنهادات:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۰

فهرست منابع. ۱۷۲

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.