مفهوم دیگری در فلسفه یاسپرس

مفهوم-دیگری-در-فلسفه-یاسپرسکارل یاسپرس فیلسوف بزرگ اگزیستانس مانند سایر فیلسوفان این حوزه هستی و وجود آدمی را در گرو «هستی- در- عالم» و «هستی- با- دیگران» می داند. یکی از مفاهیم بنیادین فلسفه وی، مفهوم دیگری است که به گونه ای عمیق تر نسبت به فلسفه سایر فیلسوفان اگزیستانسیالیست مطرح شده است دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.