مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی

مسئولیت-اجتماعی؛-اخلاقیات-فراسازمانیبسیاری از رفتارها و اقدامات مدیران و کارکنان، متأثر از ارزشهای اخلاقی بوده، ریشه در اخلاق دارد. عدم توجه به اخلاق کار در مدیریت سازمانها، در جوامعی مانند ایران که از یک سو دارای ارزشهای اخلاقی غنی بوده، از سوی دیگر با کشورهای پیشرفته فاصله قابل توجهی دارند، دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.