محاسبه میانگین، میانه، مد، چارک، انحراف از میانگین، واریانس، نمودارهای میله ای و هیستوگرام و …

محاسبه-میانگین-میانه-مد-چارک-انحراف-از-میانگین-واریانس-نمودارهای-میله-ای-و-هیستوگرام-و--محاسبه میانگین، میانه، مد، چارک، انحراف از میانگین، واریانس، نمودارهای میله ای و هیستوگرام و جعبه ای ، وابستگی ، معیار کسینوسی با برنامه نویسی پایتون . همراه کدهای پایتون و راهنمای فایل و توضیحات مربوط برای اجرای درست کدها و مشاهده خروجی مانند نمودارها و جداولدانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.