سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

ترجمه مقاله انگلیسی

سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

A-secure-domain-name-system-based-on-intrusion-tolerance

تعداد صفحات ترجمه شده : ۵ صفحه (ورد)

تعداد صفحات لاتین :۱۰صفحه pdf
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن :

Leave a Reply

Your email address will not be published.