سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوق

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوق

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوق

سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوق

 

سوالات تامین اجتماعی  حقوق مدنی   ۱۰۰سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی  حقوق تجارت ۱۰۰  سوال  با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی  آیین دادرسی مدنی ۱۰۰سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی  حقوق جزا  و اداری ۱۹۰سوال با پاسخنامه

جزو ء قانون تأمین اجتماعی

 

سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوق

۲۷۷ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی با  پاسخنامه
۲۰۵ سوال استخدامی زبان انگلیسی با  پاسخنامه
۴۰۰ سوال استخدامی ریاضی و امار مقدماتی با پاسخنامه
۵۰۰ سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای ICDL هفت گانه )
۷۵۰ سوال استخدامی معارف اسلامی با پاسخنامه
۳۳۰ سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی با پاسخنامه
۳۴۰ سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی  با پاسخنامه

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.