مقاله روانشناسی بیولوژیکی

مقاله روانشناسی بیولوژیکی

تعدیل هیجانی- پتانسیل های برانگیخته مرتبط با درد ( PREP)

Emotional modulation of pain-related evoked potentials

تعداد صفحات ترجمه شده : ۱۰ صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :۴ صفحه  (pdf)
دانلود متن انگلیسی

الگوی موثرمشاهده تصویرجهت مطالعه رابطه بین هیجان – درد ، بکار رفته است. درد الکتریکی درهنگام مشاهده تصاویر ناخوشایند بالاترین وهنگام مشاهده تصاویر خوشایند پایین ترین میزان را دارد (تحقیق سال های ۲۰۰۵،۲۰۰۸، و ۱۹۹۵). اگرچه، مطالعاتی چند، پتانسیل های برانگیخته مرتبط با درد (PREPs) را در این زمینه آزموده اند و هیچیک ، تحریک عصب سه قلو را بررسی ننموده اند. مطالعه فعلی جهت پر نمودن این شکاف طرح ریزی گردید.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.