دولت و مسئولیت اجتماعی

دولت-و-مسئولیت-اجتماعیاگر اندکی به پیرامون خود نگاه کنیم، به سازمان ها، شرکت ها، بانک ها و انسان ها، صحنه ی درگیری را شاهد خواهیم بود که ریشه در دردی دارد که سال هاست گریبانگیر انسان ها بوده است و تلاش متفکران، حکیمان، روانشناسان، فیلسوفان و …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.