روش تحقیق حسابداری

روش تحقیق حسابداریروش تحقیق حسابداری
تعداد صفحات: ۱۳
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

چکیده:

مباحث مربوط به زنان، هویت جنسیت، شکل گیری و تغییرات آن از جمله حوزه هایی است که در سال های اخیر در محافل آکادمیک و سیاسی – اجتماعی گسترش بسیاری یافته است. این امر تا حدود بسیاری بازتاب دگرگونی در خود زندگی اجتماعی است که سبب شده در پرتوی تازه به تفاوت های از پیش برقرار شده بین هویت و شیوه های رفتار نوعی زن و مرد نگریسته شود. تحولاتی که در دهه های اخیر در زمینه ی ارتباطات و فضای سایبر روی داد،سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی زنان شده است. افزایش تحصیلات زنان و مشارکت آن ها در کارهای درآمدزا از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سویی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی و قدیمی با نقش های جدید می شود و می تواند به تعارض هویت زنان منتهی شود.   

فهرست
چکیده
متغیرها
مقدمه و طرح مسئله
سوالات اصلی و فرعی
پیشینه ادبیاتی
فرضیه ها
هدف تحقیق
روش تحقیق
سازماندهی پژوهش
منابع و مآخذ

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.