ترجمه مقاله انگلیسی داده کاوی جهانی

ترجمه مقاله انگلیسی داده کاوی جهانی

ترجمه مقاله انگلیسی

Global data mining: An empirical study of current trends, future forecasts
and technology diffusions

داده کاوی جهانی: مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری:

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۰ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۱۹ صفحه
دانلود متن انگلیسی

مقدمه:
داده کاوی زمینه بین رشته ای است که ترکیبی مصنوعی از هوش، مدیریت پایگاه داده، دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.