بررسی بهره وری در گمرک

بررسی بهره وری در گمرک بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

فرمت : ورد(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۷۲

روش انجام تحقیق

      این تحقیق از لحاظ روش در دسته ی تحقیقات علی قرار می گیرد. زیرا در آن از پرسشنامه و تکنیک آماری معادلات ساختاری که به بررسی رابطه علی بین متغییرها می پردازد ، استفاده شده است. اما روش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد. زیرا با بکارگیری نظریه ها و برخی علوم رفتاری و مدیریت و آمار در مورد جامعه آماری به نتایجی دست می یابد که برای آن دسته از سازمان ها و موسساتی که در حوزه جامعه آماری قرار می گیرند ، قابل استفاده و کاربردی می باشد

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱  مقدمه
۱-۲  بیان مسئله
۱-۳  اهداف تحقیق
۱-۴ فرضیات تحقیق
۱-۵  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۶  روش انجام تحقیق
۱-۷  واژگان کلیدی
۱-۷-۱ گمرک (customs)
۱-۷-۲ بهره وری  (productivity)
۱-۷-۳  اثربخشی(effectivnes)
۱-۷-۴ کارایی ( efficiency)
۱-۷-۵  نیروی انسانی (staffing)
۱-۸ خلاصه فصل اول
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ سازمان گمرک
۲-۳ نقش و وظایف گمرک
۲-۴ اهداف بلند مدت گمرک خرمشهر
۲-۵ ساختار سازمانی گمرک خرمشهر
۲-۶ مشکلات و چالش های گمرکات ایران
دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.