بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی

قیمت:۱۰۰۰۰۰ریال

موضوع:

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:۲۲

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول : بیان مسئله

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………….. ۲

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۳

اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………… ۴

سوالات پژوهشی …………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۶

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۸

فصل چهارم : یافته های تحقیق

پاسخ به سوالات پژوهشی …………………………………………………………………………………. ۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و بحث ………………………………………………………………………………………… ۱۴

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………… ۱۸

یادداشت ها …………………………………………………………………………………………………… ۱۹

منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………… ۲۰

پیوست ………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

فهرست جداول

جدول ۱-۴……………………………………………………………………………………………………. ۹

جدول ۲-۴ …………………………………………………………………………………………………. ۱۰

جدول ۳-۴………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

جدول ۴-۴ …………………………………………………………………………………………………. ۱۱

جدول۵-۴………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

جدول ۶-۴………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.