داستان انگلیسی: A Christmas Carol

داستان-انگلیسی-a-christmas-carolداستان کوتاه انگلیسی A Christmas Carol اثر چالز دیکنز، داستان های انگلیسی از دیرباز جهت تقویت زبان توسط زبان آموزان و مدرسان مورد استفاده قرار می گرفته است. این داستان ها معمولا از آثار برگزیده نویسندگان بزرگ انتخاب می شود. با توجه به روند داستانی بودن این کتابها، می توان از آن ها جهت تقویت مهارت هادانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.