فصل اول : آمار توصیفی کلمه «statistics» که به فارسی آن را «آمار» ترجمه کردهاند در اغلب زبانها به دو معنی به کار میرود: الف) به معنی ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی درباره اموری از قبیل زاد و مرگ، طلاق و ازدواج، تصادفات راننـدگی، میـزان محصولات کشاورزی و صنعتی و … . ب) به معنی روشهایی برای جمعآوری، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات عددی درباره موضوعی. این دو مفهوم با هم ارتباط دارند، در این فصل بیشتر به قسمت ف«ال » که اغلب آمار توصیفی نامیـده مـیشـود خـواهیم پرداخت. بهطور کلی در بحث آمار توصیفی به سه قسمت عمده: ۱ـ مفاهیم اولیه ۲ــ مشـخص کننـدههـای مرکـزی ۳ــ مشخصکنند ههای پراکندگی ۴ـ مشخصکنندههای نسبی پراکندگی می . پردازیم مفاهیم اولیه علم آمار: به مجموعهای از روشها و مراحل مختلف که برای جمعآوری اطلاعات اولیـه، دسـ تهبنـدی دادههـا و تجزیـه و تحلیل آنها و در نهایت تفسیر آن ها بهکار میرود علم آمار میگوییم. علم آمار به دو بخش تقسیم می : شود ۱ـ آمار توصیفی: قسمتی از روشهای آماری است که شامل جمعآوری اطلاعات، دستهبندی آنها و در انتها نمایش ایـن دادهها . میباشد ۲ـ آمار استنباطی: قسمتی از روشهای آماری است که در آن اطلاعات بهدست آمده از آمار توصـیفی را مـورد تجزیـه و تحلیل قرار میدهند و نتایج حاصل از آن را به کل یا قسمتی از جامعه تعمیم . میدهند جمعیت (جامعه آماری): مجموعه تمام عناصری که حداقل دارای یک ویژگی مشترک هستند و در یک زمان مشخص یـا موقعیت مناسب، مورد توجه قرار میگیرند را جمعیت یا جامعه آماری . میگوییم جامعه دانشجویان رشته کامپیوتر یا مجموعه دانشجویان رشته حسابداری در مقطع کاردانی یا وزن تمامی نوزادانی کـه از این لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یا تمامی نقاط درون یک دایره و … همگی معـرف یـک جامعـه آماری میباشند. جامعه آماری به دو دسته تقسیم : میشود ۱ـ جامعه متناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن محدود باشد جامعه متناهی نامیده . میشو ۲ ـ جامعه نامتناهی: جامعهای که تعداد عناصر آن نامحدود باشد جامعه نامتناهی نامیده مـیشـود و خـود بـه دو دسـته: جامعه نامتناهی شمارشپذیر و جامعه نامتناهی شمارشناپذیر تقسیم . میشود تذکر: اگر جامعهای متناهی باشد، تعداد عناصر آن را اندازه یا حجم جامعه میگوییم و با حرف N نشان . میدهیم مجموعه دانشجویان رشتههای حسابداری و کامپیوتر یک جامعه متناهی است، مجموعه وزن تمامی نـوزادانی کـه از ایـن لحظه به بعد در بیمارستانهای ایران متولد میشوند یک جامعه نامتناهی شمارشپذیر و مجموعه تمامی نقاط درون یک دایره یک جامعه نامتناهی شمارشناپذیر میباشد

 

 

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

جزوه-آمار-توصیفی-و-استنباطی-مجموعه-علوم-تربیتی-و-روانشناسیجزوه آمار توصیفی و استنباطی که با فرمت پی دی اف در ۲۹۶ صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور سال ۹۵ – به همراه تست ها و پاسخ تشریحیدانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.