شاخص های جغرافیایی

شاخص های جغرافیایی حمایت از شاخص های جغرافیایی در سطح ملی
Realized income and changes in market price of financial assets

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۵ صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  ۲۴ صفحه
دانلود متن انگلیسی

مارک های مشترک، مارکی می باشد که برای اعضای یک مجموعه جامعه مجاز می باشد.  چنین مجموعه ای می تواند بر مبنای تعاون و همکاری سازندگان، تولید کنندگان و تجار باشد.  مالک این این مارک های مشترک شرکت هایی می باشند که منحصرا به اعضای خود حق استفاده از آن را می دهند.  این شرکت ها می توانند داخلی و یا خارجی باشند.

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.