تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

تحلیل-مردم-شناختی-تلویزیون-و-فرهنگ-پذیری-در-خانوادهپایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش مردم شناسی، چکیده: رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سعی می کنند …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.