تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

قیمت:۲۴۷۰۰۰ریال

موضوع:

تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

هدف از انجام تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی داشنکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور- ارائه ی الگو بوده است. اهداف ویژه این تحقیق نیز به شرح زیر است.

۱توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از مشخصات فردی در مدیران تحت بررسی

۲توصیف آماری داده های مربوط به هوش عاطفی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی

۳توصیف آماری داده های مربوط به مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی

۴توصیف آماری داده های مربوط به راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

۵تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی

۶تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

۷تعیین رابطه بین هوش عاطفی با کنترل عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

۸تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی

۹تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

۱۰-تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد کنترل در مدیران تحت بررسی

۱۱- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با هوش عاطفی در مدیران تحت بررسی

۱۲- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با مهارت های ارتباطی در مدیران تحت بررسی

۱۳- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

۱۴- مقایسه هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

۱۵- ارائه ی الگوی مناسب بر اساس هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی برای مواجهه با تعارضات سازمانی با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه و یافته های برخاسته از تحقیق


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.