تاثیر آمینو اسید بر روی ژن و ژنوم

تاثیر آمینو اسید بر روی ژن و ژنوم

ترجمه مقاله انگلیسی

Effect-Of-Amino-Acids-on-Gene-And-Genetic-Code

تاثیر آمینو اسید بر روی ژن و ژنوم

تعداد صفحات ترجمه شده : ۱۱ صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :۵ صفحه pdf
دانلود متن انگلیسی

ترجمه قسمتی از متن :

موش خانگی و موش صحرایی به طور مشابهی در کروموزوم ۱۰ دارای حذفیاتی بودند اما ژنوم آن ها به دلیل میزان بالای نوکلئوتید به سرعت تغییر پیدا می کرد. به همین دلیل می توان توضیح داد که چرا آن ها می توانند با محیط های مختلف انسان وفق پیدا کنند. به هر حال به دلیل چنین حذفیات ، ورود و انتقال کروموزومی جونده ها نسبت به سایر پستانداران به این گروه نزدیک ترند. بر اساس چنین تحلیل هایی

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.