بررسی ناشنوایی و کم شنوایی دانش آموزان و شیوه های آموزش

بررسی-ناشنوایی-و-کم-شنوایی-دانش-آموزان-و-شیوه-های-آموزشپایان نامه و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از متن: کودکان ناشنوا وکم شنوا گروه متجانسی را تشکیل نمی دهند. اولین دلیل آن است که آنها کودکانی هستند که تمام ویژگیهای انفرادی کودکان دیگر رادارا می باشند. ثانیا نقصی که دارند نیز جنبه فردی دارد.انها همگی از نوع اختلال شنوایی رنج می برند. اما ..دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.