بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان

بررسی-رابطه-بین-پذیرش-اجتماعی-و-ویژگی-های-شخصیتی-در-بین-دانشجویانپایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر برسی پذیرش اجتماعی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان رشته های برق و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه های جزئی اینکه بین ..دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.