بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (۱۳۷۲-۱۳۶۸)

بررسی-برنامه-پنج-ساله-اول-مالیات-در-ایران-(1372-1368)پروژه رشته حسابداری و اقتصاد، بخشی از متن: برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.