بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

بررسی-عوامل-مؤثر-بر-کژرفتاریهای-نوجوانان-با-تکیه-بر-از-هم-گسیختگی-خانوادگیپایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی، مقدمه: انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند. حال یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده ..دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.