بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوری

بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوریبازاریابی بین المللی : راهبرد و نظریه
نویسندگان: ساک انکویزیت- جان شاو

ترجمه بخشی از کتاب بازاریابی بین المللی، استراتژی و تئوری است (از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۳) درخصوص تاثیر فرهنگ بر مصرف، فرایندهای تفکر، ارتباطات و… بحث می نماید.

قسمتی از ترجمه:
تاثیر فرهنگ بر مصرف

الگوهای مصرف، سبک زندگی و اولویت نیازها همگی توسط فرهنگ دیکته می شوند.فرهنگ، رفتاری که توسط آن مردم نیازهایشان برآورده شود را تجویز می نماید.هندوها و بعضی از چینی ها بهیچوجه گوشت گاو مصرف نمی کنند، با این باور که خوردن دامهایی که در مزرعه کارمی کنند ناشایسته است، درحالیکه درتامین غذاهایی مانند برنج و سبزیجات تامین کمک می باشند

دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.