پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع (دیماند)

پیش-بینی-تقاضای-انرژی-الکتریکی-در-شبکه-توزیع-(دیماند)پروژه و پایان نامه کامل رشته مهندسی برق، چکیده: در این مجموعه با استعانت از خداوند متعال به بررسی پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی توسط سه روش زمین مصرفی، روش مصرف نهایی و روش برازش منحنی با استفاده از نصب ثبات و اطلاعات صورتحساب مشترکین، برای ماه پیک مصرف پرداخته شده است. در مجموع برآورد بار برای …دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.