پیشگیری از وقوع جرم در مکتب اسلام

پیشگیری-از-وقوع-جرم-در-مکتب-اسلام ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ,دﻓﻊ وﺟﻠﻮ ﻣﺮض را ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟـﺮم در دو ﻣﺒﺤـﺚ ﺟـﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از وﻗـﻮع ﺟـﺮم را ﻣـﯽ ﺗـﻮان در ﻫـﺮ وﺿﻌﯿ…دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.