نقش رسانه ها در تغییر فرهنگی خانواده ها

نقش-رسانه-ها-در-تغییر-فرهنگی-خانواده-هاﭼﻜﻴﺪه: اﻣﺮوز در ﺟﻬﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛـﻪ از آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﺼـﺮ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻳـﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷـﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻـﺮف ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻮﭼ ﻚﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد اﻳﻦ ﺟﻬـﺎن ، اﻣـﺮوزه ﻋﻀﻮ ﺗﺎزه و ﺗﻌﻴ…دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.