بررسی هماهنگ نیروگاه بادی و تلمبه ای ذخیره ای در بازار روز – پیش و خدمات جانبی

بررسی-هماهنگ-نیروگاه-بادی-و-تلمبه-ای-ذخیره-ای-در-بازار-روز--پیش-و-خدمات-جانبیدر این مقاله ،الگوریتم پیشنهادی در برنامه ریزی تولید و مشارکت نیرو گاه های بادی و تلمبه ای – ذخیره ای به دو صورت مستقل و هماهنگ در بازارهای روز – پیش و خدمات جانبی ارائه می شود.دانلود فایل

Leave a Reply

Your email address will not be published.