مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی

قیمت:۱۱۸۰۰۰ریال

 

موضوع :

مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:۱۸۰

فهرست مندرجات

بخش اول

کلیات

فصل اول: مختصری از تاریخنگاری در ایران تا عصر پهلوی ۱

فصل دوم: کلیاتی در تاریخنگاری دوره پهلوی ۱۳

بخش دوم

جریانهای اصلی تاریخنگاری در عصر پهلوی

فصل اول: جریان شرق شناسی

شرق شناسی و دیرینه آن ۳۳

ایران شناسی و ایران شناسان مهم ۴۱

سیاست شرق شناسی- سیاست ایران شناسی ۵۰

روش سیاسی و رهیافت تاریخنگاری لمبتون ۶۱

۴-I- نقش سیاسی لمبتون در ایران ۶۴

الف- همزیستی مسالمت آمیز: توده ای نفتی – توده ای روسی ۶۶

ب- لمبتون و قحطی نان ۷۵

ج- میس لمبتون ۸۰

د- میس لمبتون و کودتای ۲۸ مرداد ۸۶

فصل دوم: جریان ناسیونالیستی

کارنامه فرهنگی ۱۰۳

۱- تاریخنگاری محتاط ۱۰۳

۲- ناسیونالیستی محافظه کار ۱۱۱

بخش سوم

جریان آکادمیک

بررسی و نقد تاریخنگاری اقبال ۱۱۸

بخش چهارم

جریان مارکسیستی

جریان مارکسیستی ۱۳۰

فصل اول: زمینه های تاریخی پیدایش مارکسیسم ۱۳۲

فصل دوم: اندیشه های اساسی مارکس در باب تاریخ ۱۳۲

الف- حتمیت تاریخی، پیروزی پرولتاریا: الغای مالکیت خصوصی و الغای دولت ۱۳۹

فصل سوم: تاریخچه ورود اندیشه مارکسیستی به ایران ۱۴۲

فصل چهارم: تاریخنگاری مارکسیست، لنینیستی در ایران (انجماد و انحراف) ۱۵۵

الف- علمی بودن تاریخ ۱۵۸

ب- سیر تاریخ ایران ۱۵۹

ج- شخصیت در تاریخ ۱۶۳

د- عدم بی طرفی در نگارش تاریخ ۱۶۴

هـ- سبکی برانگیزنده- موضوعی واحد ۱۶۵

بخش پنجم

نتیجه گیری کلی

نتیجه ۱۶۹

فهرست منابع ۱۸۴

 


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.