پایان نامه-شبکه کامپیوتری

قیمت:۱۳۰۰۰۰ریال

موضوع:

پایان نامه-شبکه کامپیوتری

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:۱۳۰

چکیده ……………………………………………………………………………………. A

بخش اول:مدیریت شبکه های کامپیوتر ……………………………………………….. ۱

مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۲

مقدمات یک شبکه ………………………………………………………………………. ۲

مزیت‌های یک شبکه ……………………………………………………………………. ۳

کارکنان شبکه ………………………………………………………………………….. ۴

مدیر شبکه ……………………………………………………………………………… ۵

سایر کارکنان ………………………………………………………………………….. ۵

فصل اول: مدیریت شبکه چیست؟ ………………………………………………………. ۶

مدیریت شبکه چیست؟ ………………………………………………………………….. ۷

مدیریت شماره‌های اشتراکی شبکه …………………………………………………….. ۹

شماره‌های اشتراک کاربری ………………………………………………………….. ۱۰

ایجاد شماره‌های اشتراک کاربری ……………………………………………………. ۱۱

شماره‌های اشتراک گروه ……………………………………………………………… ۱۶

محلی در مقایسه با جهانی ……………………………………………………………… ۱۷

گروههای توکار ………………………………………………………………………… ۱۹

برقراری ارتباط چندتایی ………………………………………………………………. ۱۹

فصل دوم: مدیریت شبکه ……………………………………………………………….. ۲۱

مدیریت شبکه …………………………………………………………………………… ۲۲

مفاهیم مدیریت ………………………………………………………………………… ۲۲

محدودیت‌های مدیریتی ……………………………………………………………….. ۲۳

مشکلات شبکه …………………………………………………………………………. ۲۳

تنظیم و پیکربندی شبکه ……………………………………………………………….. ۲۴

فصل سوم:شبکه بندی و ارتباطات ……………………………………………………… ۲۵

شبکه بندی و ارتباطات ………………………………………………………………….. ۲۶

همگون سازی و تکرارسازی ……………………………………………………………..۲۸

فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب ………………………………………………………۳۴

عیب‌یابی و رفع عیب ……………………………………………………………………..۳۴

Net account /synch ………………………………………………………………….35

نظارت بر عملیات Active Directory ……………………………………………. 35

فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع ……………………………………………………… ۳۶

مدیریت منابع …………………………………………………………………………. ۳۷

منابع سخت‌افزاری ………………………………………………………………….. ۳۸

پیکربندی و استفاده از سرورهای چاپ …………………………………………….. ۳۸

نصب نرم افزار مدیریت ……………………………………………………………. ۳۹

تنظیم اولیه ……………………………………………………………………………. ۴۰

درک مدیریت SNMP ………………………………………………………………. 41

سهمیه دیسک ………………………………………………………………………….. ۴۴

فایل‌ها و فهرست‌ها …………………………………………………………………… ۴۵

نصب/ارتقاء نرم افزار ………………………………………………………………. ۴۵

مدیریت منبع تغذیه شبکه …………………………………………………………….. ۴۷

مدیریت منبع تغذیه ویندوز ۲۰۰۰ ………………………………………………….. ۴۸

فصل ششم: ابزارهای مدیریت …………………………………………………………. ۵۰

ابزارهای مدیریت ………………………………………………………………………. ۵۱

ابزارهای مدیریت مایکروسافت ………………………………………………………. ۵۱

Zero Administration ……………………………………………………………. 55

Management Console ………………………………………………………….. 56

فصل هفتم: مدیریت عملکرد شبکه ………………………………………………………. ۵۸

مدیریت عملکرد شبکه …………………………………………………………………… ۵۹

مشکلات بالقوه عملکرد شبکه ……………………………………………………………. ۵۹

مسائل لایه فیزیکی …………………………………………………………………….. ۶۰

مسائل مربوط به ترافیک شبکه ………………………………………………………… ۶۲

مشکلات تشخیص‌آدرس ……………………………………………………………….. ۶۹

مسائل میان شبکه‌ای ……………………………………………………………………. ۶۹

فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبکه ……………………………………………………… ۷۱

ذخیره‌سازی در شبکه ……………………………………………………………………. ۷۲

نکته‌های مربوط به مدیریت سرور CD ……………………………………………….73

مدیریت image …………………………………………………………………………73

کابینت‌ها ………………………………………………………………………………….۷۴

مفاهیم SAN …………………………………………………………………………….74

درک SAN ……………………………………………………………………………..76

مدیریتSAN …………………………………………………………………………. 77

بخش دوم: محافظت از شبکه‌های کامپیوتری ………………………………………….. ۷۹

مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۸۰

فصل نهم: حفاظت از شبکه ……………………………………………………………….۸۱

حفاظت از شبکه …………………………………………………………………………..۸۲

تضمین سلامت داده‌ها …………………………………………………………………….۸۲

حفاظت از سیستم عامل …………………………………………………………………..۸۳

رویه‌های نصب ………………………………………………………………………….۸۴

تکنیک‌های مراقبت از سیستم …………………………………………………………….۸۷

فصل دهم: حفاظت از سخت افزار ………………………………………………………..۸۹

حفاظت از سخت‌افزار ……………………………………………………………………۹۰

منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS) …………………………………………………………90

عوامل زیست محیطی …………………………………………………………………..۹۴

تکرارسازی سخت افزار ………………………………………………………………..۹۵

حفاظت از داده‌های کاربری ……………………………………………………………۹۶

تهیه نسخه پشتیبان ………………………………………………………………………۹۷

ذخیره‌سازی دیسک تکرارساز …………………………………………………………..۹۹

فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها ………………………………………۱۰۴

پیاده‌سازی برنامه سلامت داده‌ها ……………………………………………………… ۱۰۵

برنامه‌ریزی برای امنیت شبکه و داده‌ها ……………………………………………… ۱۰۶

سطوح امنیت ………………………………………………………………………… ۱۰۷

سیاستهای امنیتی …………………………………………………………………….. ۱۰۸

ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت …………………………………………….. ۱۰۹

ارزیابی تهدیدهای امنیتی ……………………………………………………………. ۱۱۱

برقراری اقداماتی متقابل امنیتی …………………………………………………….. ۱۱۲

وسایل اشتراکی با کلمه رمز ………………………………………………………… ۱۱۳

ایستگاههای کاری بدون دیسک ……………………………………………………… ۱۱۵

رمزگذاری …………………………………………………………………………… ۱۱۶

حافظه‌های ویروسی …………………………………………………………………. ۱۱۹

فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبکه‌ها ……………………………….. ۱۲۲

محافظت با استفاده از کلمه عبور……………………………………………………… ۱۲۳

تنظیمات مربوط به کلمه‌های عبور حسابهای کاربران……………………………….. ۱۲۴

مشخص کردن طول کلمه عبور ……………………………………………………….. ۱۲۵

تنظیم مدت اعتبار کلمه‌های عبور ……………………………………………………… ۱۲۶

الزام بر استفاده از کلمه‌های عبور پیچیده …………………………………………….. ۱۲۷

تدابیر مربوط به بستن یک حساب ……………………………………………………… ۱۲۸

فصل سیزدهم: امنیت شبکه ……………………………………………………………. ۱۲۹

امنیت شبکه …………………………………………………………………………….. ۱۳۰

عملیات شبکه …………………………………………………………………………… ۱۳۰

تجزیه و تحلیل هزینه شبکه ……………………………………………………………. ۱۳۱

تکنیک‌های مدیریت و عیب‌یابی …………………………………………………………. ۱۳۲

دیواره‌های آتش …………………………………………………………………………. ۱۳۴

فیلتر کردن بسته‌ها …………………………………………………………………… ۱۳۴

NAT ………………………………………………………………………………… 135

دیوارهای آتش سرورهای Proxy …………………………………………………….. 137

درک یک دیوار آتش ……………………………………………………………………… ۱۳۷

دیوارهای آتش و TCP/IP …………………………………………………………….. 139

دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته………………………………………………… ۱۳۹

مزیت‌ها و کاستی‌های فیلترسازی بسته ………………………………………………… ۱۴۰

دیوار آتش از نوع Application Gateways ……………………………………….141

دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways …………………………………….142

دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ……………………….. 142

فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی ………………………………………………..۱۴۴

مدلهای مختلف امنیتی …………………………………………………………………..۱۴۵

امنیت سطح ـ کاربر …………………………………………………………………..۱۴۵

امنیت سطح ـ مشترک …………………………………………………………………۱۴۵

فصل پانزدهم : پروتکل‌های امنیتی …………………………………………………….۱۴۶

پروتکل‌های امنیتی ……………………………………………………………………..۱۴۷

Ipsec……………………………………………………………………………………..147

L2TP …………………………………………………………………………………148

SSL ……………………………………………………………………………………149

Kerberos …………………………………………………………………………….150

فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبکه‌ها ………………………………………۱۵۱

امنیت ارتباطات ……………………………………………………………………….۱۵۲

IPsec …………………………………………………………………………………152

دیوارهای آتش …………………………………………………………………………۱۵۵

شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN)…………………………………………………..156

امنیت نماهای الکترونیکی ………………………………………………………………..۱۵۷

امنیت وب …………………………………………………………………………………۱۵۸

فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبکه‌ها …………………………………………………..۱۶۰

مبانی امنیت شبکه ……………………………………………………………………….۱۶۱

انواع رایج حملات ………………………………………………………………………۱۶۱

اقدامات امنیتی خوب …………………………………………………………………….۱۶۲

مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات …………………………………………………۱۶۲

حفاظت از شبکه‌ در برابر ویروسها ……………………………………………………۱۶۳

مفاهیم ویروس …………………………………………………………………………..۱۶۴

خطاهای نرم‌افزاری …………………………………………………………………….۱۶۴

اسبهای تروا ……………………………………………………………………………۱۶۴

بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs) ……………………………………………164

بمبهای منطقی (Logic bombs) ……………………………………………………165

بمبهای ساعتی (Time Bombs) ……………………………………………………165

تکرارکننده‌ها (Replicators) ………………………………………………………..165

کرم‌ها (worms) ……………………………………………………………………..166

ویروسها ……………………………………………………………………………….۱۶۶

جستجوی ویروسها ………………………………………………………………………۱۶۸

نصب ویروس‌یاب ……………………………………………………………………….۱۷۱

حذف آلودگی …………………………………………………………………………….۱۷۲

فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس …………………………………….۱۷۳

جلوگیری از الودگی توسط ویروس ……………………………………………………..۱۷۴

جلوگیری از ویروسهای ماکرو ………………………………………………………….۱۷۵

حذف یک ویروس ماکرو …………………………………………………………………۱۷۶

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

Leave a Reply

Your email address will not be published.